ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

2 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

  

Правно основание: Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Орган, предоставящ услугата/ издаването на индивидуалния административн акт: Началникът на РУО-Силистра

 Звено за административно обслужване -фронт офис

Административно звено, обслужващо издаването на акта отдел АПФСИО

Отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване:

Милка Желязкова-технически сътрудник-домакин;

телефон:086/823 958

адрес: гр. Силистра, ул. Шар планина № 75, ет.5, стая № 501.

e-mail: rio_silistra@mon.bg

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 

Отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване

Лица за контакти:

Гергана Анчева гл.счетоводител в отдел АПФСИО

Телефон:086/823 925

Адрес: гр. Силистра, ул. Шар планина № 75, ет.5, стая № 504.

e-mail: rio_silistra@mon.bg

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 

Начини на заявяване

Искането за информация може да бъде устно или писмено запитване. Няма пречка да се използват и двата начина. 

1.1.УСТНО искане на информация

Отправя се до началника на РУО, чрез главния счетоводител. Същият съставя протокол за приемане на устно заявление по образец.  

1.2.ПИСМЕНО заявление за информация, което се адресира до Началника на РУО- Силистра

Заявлението е по образец и може да се получи от Фронт офиса или да се изтегли от сайта на РУО и Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Заявлението се счита за писмено и в случаите когато е отправено по електронен път на адреса на електронната поща на РУО или чрез платформата за достъп до обществена информация. 

Заявлението трябва да съдържа:

- трите имена на ФЛ. За юридически лица- наименование и седалище.

- каква информация се иска.

Може описателно да се посочи от какво се интересува лицето. Може да се посочи и точно документите, от които се интересува, ако се знае техния номер, дата на издаване и характер. Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях -напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

  • предпочитаната форма на предоставяне на достъпа до информация

- адрес за кореспонденция със заявителя.

Получени писмени заявления, които не съдържат изискуемите се данни се оставят без разглеждане. 

 

В каква форма може да се получи достъп до информация 

 Всяко ФЛ или ЮЛ може да поиска:

- устна справка;

- да прегледа информацията-оригинал или копие по интересуващия го въпрос, или чрез публичен общодостъпен регистър;

- копия на материален носител;

- копия предоставени по електронен път, или на интернет адрес, където се съхраняват или публикуват данните.

Заявлението за достъп до информация се разглежда до 14 календарни дни от подаването му. Исканата информация се предоставя с решение на органа в същия срок.

 

Уведомление за уточняване на искането

В случаите когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се поиска уточняване на исканата информация. Това може да се случи когато исканата информация е описана прекалено общо. Това обаче не означава, че заявителят е длъжен да посочи точните наименования и номера на документи. В този случай срокът за предоставяне/отказ от предоставяне на достъп до информация започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата информация.

Уточненията трябва да се направят до 30 дни след като лицето получи уведомлението за това. Ако лицето пропусне да го направи, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

 

Решение за предоставяне на достъп до информация

 Решенията да предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно ползване се подготвят от служител на РУО, оторизиран с вътрешни правила на база резолюция на началника на РУО и се подписват от началника на РУО –Силистра.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

- до каква информация се предоставя достъп;

- в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;

- къде се предоставя достъп до информацията;

- в каква форма се предоставя достъп;

- каква сума трябва да заплатите.

Решението за предоставяне на достъп се връчва лично срещу подпис на заявителя като се съставя протокол по образец, с изключение на случаите на предоставяне по електронен път или на адрес на електронна поща.

 

Решение за отказ на достъп до информация

Отказ за достъп до информация се прави когато е налице основание за това съгласно Закона за достъп по обществена информация с решение, което се подготвя от служител на РУО, оторизиран с вътрешни правила на база резолюция на началника на РУО и се подписват от началника на РУО –Силистра. Отказът от достъп се изпраща по пощата с обратна разписка до лицето подало заявлението или по електронна поща, в случаите когато няма друг начин за връзка със заявителя.

В решението се обяснява защо се отказва информацията- коя точно разпоредба от кой закон дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

Възможно е също така да се издаде решение, в което се предоставя достъп до част от поисканата информация, така наречения частичен достъп.

  

Обжалване

Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва пред Административен съд, гр. Силистра в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата/ орган пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Министър на образованието и науката.

 

Предоставяне на информация за повторно използване

РУО - Силистра предоставя за повторно използване информация от обществения сектор след отправяне на писмено искане по образец.

Писменото искане може да бъде получено във фронт офиса или изтеглено от сайта на РУО и Интегрираната информационна система на държавната администрация.

 

Заплащане на разходите

Достъпът до информация и предоставянето на информация за повторно използване се предоставя след заплащане на разходите и представяне на платежен документ.

Разходите са:

- дискета-един брой -0,60 лв.;

- CD– един брой – 0,60 лв.;

- DVD- един брой – 0,72 лв.;

- разпечатване – една страница /А4/ - 0,14 лв.;

- ксерокопие – една страница /А4/ - 0,11 лв.;

- факс - една страница /А4/ - 0,72 лв.;

- видеокасета – един брой – 3,90 лв.;

- аудиокасета – един брой – 1,38 лв.;

- писмена справка – една страница /А4/ - 1,90 лв.

Цените са с включено ДДС и не надвишават нормативите, определени от министъра на финансите.

 

Заплащането им се извършва по:

- по банковата сметка на РУО – Силистра с IBAN: BG75STSA93003101613801 в Банка ДСК АД, клон Силистра като заявителите в платежното нареждане/ вносната бележка задължително посочват основанието за внасяне.

- чрез ПОС терминал, разположен в сградата на РУО-Силистра.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставянето му на достъп до обществена информация.

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://www.ruo-silistra.bg

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: rio_silistra@mon.bg

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път: Информация: предоставяне на онлайн информация за административни услуги – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси (I-во ниво).

 

 

 

ГОДИШЕН   ОТЧЕТ

за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор - 2021 г.

 

       През 2021 г. в Регионално управление на образованието – Силистра са постъпили общо осем заявления, от които директно шест заявления и две са препратени от МОН.

       Шест заявления са от физически лица и две от представители на неправителствени организации.

       Шест от заявленията са постъпили по електронна поща, а две са препратените от МОН - чрез междуведомствения обмен на системата за управление на документооборота и работния поток Eventis R7.

       Запазва се тенденцията от предходните години като най-голям е броят на заявленията, постъпили по електронен път.

       Поискана е информация за:

- Брой ученици приети в първи и пети клас през учебната 2010/2011 общо и по класове за ОУ“Отец Паисий“- гр.Силистра. Училищен учебен план за учениците от начален етап приети в първи клас през учебната 2010/2011 г. и училищен учебен план за учениците от прогимназиален етап, приети в пети клас през учебната 2014/2015 г за ОУ“Отец Паисий“ - Силистра.

- Брой завършили четвърти клас в ОУ“Отец Паисий“- Силистра за учебната 2013/2014 г. за цялото училище и по класове. Брой завършили седми клас в ОУ „Отец Паисий“ през учебната 2016/2017 г. за цялото училище и по класове.

- Брой на децата със СОП в област Силистра и колко от тях са със физически увреждания. Колко от децата със СОП и децата с физически увреждания се обучават в самостоятелна, дистанционна или индивидуална форма на обучение. В колко училища на територията на област Силистра е изградена инфраструктура за хора с физически увреждания. Колко от учителите са с физически увреждания и специални двигателни потребности. РУО-Силистра и училищата в област Силистра работят ли по програма за осигуряване на пълен физически достъп на хора с увреждания-източници на финансиране срещнати трудности.;

- Броят на учениците по планиран план прием в ОУ“Отец Паисий“ – Силистра за първи клас за учебната 2010/2011 г. и за пети клас за учебната 2014/2015 г. за цялото училище и за всяка една от планираните паралелки.

- Актуализиран списък за 2020 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РУО-Силистра и формите, в които е достъпна.

- Броят и стойността на собствените /предоставени за стопанисване и управление движими вещи на РУО-Силистра към 22.02.2021 г. като: транспортни средства, мобилни телефони и таблети, преносими компютри, настолни компютри и периферия. Размерът на разходите за горива, ремонт и поддръжка на служебните автомобили за периода 04.05.2017 г. до 22.02.2021 г. Броят на лицата назначени на длъжността“ шофьор“ . Размер на средствата за закупуване на работно облекло. Размер на представителните разходи за периода 04.05.2017 г. до 22.02.2021 г.

- Броят на учениците трайно не посещаващи училище за учебната 2019/2020 г. и учебната 2020/2021 г. и причините за това.

- Общия брой тествани с бързи неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 ученици по училища, общини и дати в област Силистра. Информация за тествания педагогически и непедагогически персонал. Брой на положителните тестове на ученици за периода до 23.12.2021 г. 

Няма обжалване на решенията по достъпа до обществена информация.

През 2021 г. няма удължаване на срока за разглеждане и предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Няма направен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

Няма обжалване на решенията по достъпа до обществена информация.

Отчетът е изготвен на основание чл.15,ал.2 от ЗДОИ и е част от ежегодния доклад за състоянието на администрацията.

 

 

 

 

      Заявление за достъп до обществена информация

      Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

      Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до обществена информация в Регионално управление на образованието-Силистра

      ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

     Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на администрацията за сферата на дейност на РУО – Силистра през 2022 г.

     ГОДИШЕН   ОТЧЕТ за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор 2021 г.