Раздел "Нормативни документи"

Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
08.04.2022г. Наредби Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (доп. ДВ. бр.26 от 1 април 2022 г.) изтегли
22.02.2022г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2022г. (Обн. ДВ. бр.13 от 15.02.2022 г.) изтегли
22.02.2022г. Наредби Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование (В сила от 01.08.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 февруари 2022 г.) изтегли
10.12.2021г. Наредби Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Обн. ДВ. бр.18 от 28.02.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 03.12.2021г.) изтегли
10.12.2021г. Наредби Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ, бр.66/23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г., изм. и доп. ДВ бр.75 от 10.09.2021 г., доп. ДВ. бр.101 от 03.12.2021г.) изтегли
10.11.2021г. Наредби Наредба за приобщаващото образование (изм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021 г.) изтегли
05.10.2021г. Други ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (утвърден със Заповед № РД09-2841 от 05.10.2021 г. на министъра на образованието и науката) изтегли
04.10.2021г. Наредби НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (изм. и доп. ДВ бр. 80 от 24.09.2021 г.) изтегли
04.10.2021г. Наредби Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (изм. и доп. ДВ, бр. 80 от 24 септември 2021 г.) изтегли
04.10.2021г. Наредби Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (изм. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021 г.) изтегли
17.09.2021г. Други Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 г. (утвърден със Заповед № РД09-1986/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката) изтегли
17.09.2021г. Наредби Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата (Обн. ДВ бр.77 от 16 септември 2021 г.) изтегли
17.09.2021г. Наредби Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (Обн. ДВ. бр.34 от 28.04.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021 г.) изтегли
09.09.2021г. Наредби Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дайност на децата и учениците извън учебния план (Обн. ДВ бр.90 от 15.11.2019 г., изм. и доп. ДВ бр.42 от 18.05.2021 г.) изтегли
09.09.2021г. Наредби Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (обн. ДВ бр.84 от 29.09.2020 г.) изтегли
07.09.2021г. Заповеди Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за организацията и провеждането на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием за учебната 2022-2023 година изтегли
07.09.2021г. Заповеди Заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания в IV, в VII и в X клас през учебната 2021/2022 г. и на графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания изтегли
07.09.2021г. Заповеди Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022-2023 година изтегли
07.09.2021г. Заповеди Заповед № РД 09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити - част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване на първа, втора или трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 г. изтегли
07.09.2021г. Заповеди Заповед № РД 09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължитените държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и на график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022 г. изтегли
07.09.2021г. Заповеди Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието за определяне на График на учебно време през учебната 2021/2022 година изтегли
01.02.2021г. Други П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА (утвърден със заповед № РД09- 2614/28. 09. 20 г. и изменен със заповед № РД09 – 262/ 27.01. 21 г.) изтегли
03.12.2020г. Други Решение № 857 от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България (Обн. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г.) изтегли
03.12.2020г. Други Решение № 856 от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в Република България (Обн. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г.) изтегли
02.11.2020г. Наредби Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219/05.09.2017 г.; обн. ДВ бр.81/10.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.) изтегли
14.10.2020г. Наредби Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020 г.) изтегли
24.09.2020г. Закони Закон за предучилищното и училищното образование (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020 г.) изтегли
16.09.2020г. Наредби Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020 г.) изтегли
04.09.2020г. Други Решение № 584 от 20.08.2020 г. за приемане Списък на иновативните училища в република България за учебната 2020/2021 година изтегли
04.09.2020г. Заповеди Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 г. изтегли
04.09.2020г. Наредби Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (В сила от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020 г.) изтегли
26.08.2020г. Други ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА изтегли
11.03.2020г. Закони Закон за професионалното образование и обучение (доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.) изтегли
29.10.2019г. Други Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г. (утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г.) изтегли
29.10.2019г. Други Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/2020 година (утвърдени със Заповед № РД-09-605/17.10.2019 г. на министъра на младежта и спорта) изтегли
19.06.2019г. Инструкции Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност изтегли
19.06.2019г. Закони Закон за държавния служител (изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13.12.2018 г.) изтегли
19.06.2019г. Наредби Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (изм. и доп. ДВ бр.80 от 28 септември 2018 г.) изтегли
19.06.2019г. Наредби Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование изтегли
19.06.2019г. Наредби Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за достъп до обществена информация изтегли
21.05.2019г. ПМС и РМС Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (Обн. ДВ бр.103/28.12.2017 г.) изтегли
21.05.2019г. Заповеди Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (доп. ДВ бр.86 от 17.10.2014 г.) изтегли
21.05.2019г. ПМС и РМС Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Р България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (изм. ДВ. бр.86 от 06.11.2015 г.) изтегли
21.05.2019г. Правилници Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (обн. ДВ бр.9 от 26.01.2018 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби НАРЕДБА № 2 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (Обн. ДВ. бр.70 от 11.09. 2015 г.) изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за здравословни и безопасни условия на труд (изм. и доп.ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места (Приета с ПМС №165 от 25.07.2003 г.; изм. ДВ бр.62 от 12.07.2013 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. ДВ, бр.92/27.11.2015 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на книжовния български език изтегли
21.05.2019г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (обн. Дв бр.81/10.10.2017 г.) изтегли
21.05.2019г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 13 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за закрила на детето (изм. и доп. ДВ, бр.8 от 29.01.2016 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на зъвършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (изм. и доп. ДВ бр.44 от 27.05.2014 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управление на качеството в институциите (обн. ДВ бр.100/16.12.2016 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити (изм. и доп. ДВ, бр.71 от 15.09. 2015 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25.04.2017г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (отм. ДВ бр.79/13.10.2015 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (изм. и доп. ДВ бр.11/02.02.2018 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител" изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на порфесионално-квалификационни степени изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (обн. ДВ бр.100/16.12.2016 г.) изтегли
21.05.2019г. Наредби Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обн. ДВ бр.89/11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година) изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изтегли
21.05.2019г. Други Списък на заболяванията за приемане на ученици изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за защита на личните данни изтегли
21.05.2019г. Инструкции Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролна дейност в системата на народната просвета изтегли
21.05.2019г. Закони Закон за обществените поръчки изтегли
28.11.2018г. Други Кодекс на труда (изм. ДВ бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 01.01.2019 г.) изтегли
28.09.2017г. Други ГОДИШЕН ПЛАН НА РУО – СИЛИСТРА (ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 Г.) ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 - 2020) (утвърден със заповед № РД – 4 – 239/27.09.2017 г. на началника на РУО – Силистра) изтегли
08.02.2017г. Други Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (обн. ДВ бр.13 от 7 февруари 2017 г.) изтегли