Текущи новини

Дата на публикуване:11.09.2020г.
Кратък текст на новината:

Създаване на информационна база за "заместващи учители" към Регионално управление на образованието


Съдържание на новината:

 

        Министерство на образованието и науката създава резерв от кадри , които при необходимост да се включат в образователния процес.

        За тази цел е изградена информационна база от „заместващи учители“ към всяко регионално управление на образованието чрез достъп до попълване на електронен формуляр за регистриране на желаещите педагогически специалисти, специалисти и студенти в случай на отсъстващи учители.

        В информационната база могат да се регистрират:

  • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по …“ (учебен предмет);
  • Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по …“;
  • Студенти или представители на бизнеса, които обучават или притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от област висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърдени от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули. 
  • Линкът към формуляра за регистрация е публикуван в секция Полезни връзки и е: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6.

 

 

 

Писмо на МОН № 9105-294/11.09.2020 г.

Линкът към формуляра за регистрация е качен в секция "Полезни връзки".


Публикувано от:
Атанасова, Анелия
Ст.експерт информационно осигуряване