Текущи новини

Дата на публикуване:07.10.2021г.
Кратък текст на новината:

Общи данни за образователната система в област Силистра – учебна 2021 -2022 година


Съдържание на новината:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СИЛИСТРА

ул. “Шар планина” 75; тел.: 086 82 39 25; факс: 086 82 39 58; ел. поща: rio-silistra@mon.bg

 

Общи данни за образователната система в област Силистра – 2021 -2022 г.

 

       След въвеждане и утвърждаване от директорите на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) основните данни за образователната система в област Силистра са следните:

        Брой ученици в дневна форма на обучение (І – ХІІ клас) – 9346 в 493 паралелки

        От тях: брой ученици в І клас – 840

                     бр. ученици постъпили в VІІІ клас - 779

                     бр. ученици в последен клас - 631

        Брой ученици в задочна форма на обучение – 108 в 5 паралелки

        Брой ученици в комбинирана форма на обучение – 37

        Брой ученици в индивидуална форма на обучение – 23

        Брой ученици в самостоятелна форма на обучение – 160

        Среден брой ученици в паралелка за областта – 19

        Брой училища – 44

        Брой детски градини – 24

        Брой ученици от І до VІІ клас в целодневна организация на учебния ден – 4457 в 202 групи

       Деца със специални образователни потребности, които са на ресурсно подпомагане – 341

       Най-голямото училище по брой ученици е СУ „Васил Левски“, Дулово с 909 ученици. Най-малкото училище по брой ученици е ОУ „Георги С. Раковски“, с. Ситово с 34 ученици.

       По брой ученици се образуват следните групи училища:

                под 50 ученици – 7 училища (16 % от училищата)

                от 50 до 155 ученици – 20 училища (45, 5 % от училищата)

                от 190 до 340 ученици – 8 училища (18 % от училищата)

                от 400 до 500 ученици – 5 училища (11, 4 % от училищата)

                над 500 ученици – 4 училища (9 % от училищата)

 


Публикувано от:
Атанасова, Анелия
Ст.експерт информационно осигуряване