Текущи новини

Дата на публикуване:17.03.2022г.
Кратък текст на новината:

Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища


Съдържание на новината:

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

 

Постъпването в детска градина или в училище на деца от Украйна зависи от няколко обстоятелства:

 • Какъв е правният статут на детето и родителите му – дали имат българско гражданство или статут на търсещи или получили международна закрила;
 • Дали могат да представят документ от предишното училище или от последен завършен клас;
 • Възрастта на детето и класа, в който трябва да постъпи – има значение къде се подават за признаване образователни документи от друга държава;

 Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища:

 1. Ако не сте български гражданин, първата стъпка е да подадете документ до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната като родител/настойник/ попечител/ представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила;
 2. В хода на процедурата по т. 1 получавате личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родителя/настойника/попечителя/представителя, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст и съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта, ако е над 14-годишна възраст.
 3. Попълване на заявление и подаването му до Регионалното управление на образованието – Силистра (РУО). Заявлението и приложените документи може да се подават по няколко начина:
 • чрез избраното училище или детска градина – подавате ги в училището и РУО ги получава служебно;
 • по ел. поща – rio_silistra@mon.bg;
 • по поща или на място – адрес: 7500, Силистра, ул. Шар планина, № 75, ет. 5;
 1. Заедно със заявлението представяте (ако имате) и документ от досегашното училище на детето или от последно завършен клас или етап.

4.1. До шести клас включително документите от образование придобито в друга държава се подават в училището, където се извършва признаването.

4.2. От седми клас вкл. и до дванадесети клас документите се подават в РУО, където се попълва заявление за признаване на представените документи.

4.3. Изисквания към документите, които се представят в училището или в РУО:

- заявление по образец, утвърден със заповед от министъра на образованието и науката;

- документ за училищно образование и/ или професионална квалификация;

- в случай, че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище- справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки;

- превод на български език на документа за образование от заклет преводач и заверка на превода;

- документи за образование и обучение от Украйна се приемат без легализация (не се изисква „Апостил“)

Ако нямате документи за досегашното образованието на детето, вижте т. 7.

 1. След получаване и разглеждане на заявлението по т. 4, ако всичко е коректно, началникът на РУО с писмо ще уведоми училището за насочването на ученика. От училището ще бъдете информирани кога ученикът може да започне учебни занятия.

В случай че са представени образователни документи за признаване, ученикът може да започне обучението си докато трае процедурата по признаване.

Моля, имайте предвид, че при липса на свободни места в желаното училище или детска градина е възможно да Ви предложим и друго насочване.

 1. При записването следва да се представи в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво. Документът се издава от личен лекар, избран от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;
 2. В случай че детето/ученикът нямат образователни документи за досегашното образование, обучението се организира по Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21. 04. 2017 г.). В училището или детската градина се организира събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование.

Образец на Заявление

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 на Наредба 3

 

Телефони на експерти от РУО - Силистра за допълнителна информация (от 9. 00 до 17. 30 в работни дни):

Ирена Маринова – 0894419657

Фатме Османова - 0894419647 – само в случай на необходимост да се комуникира на английски език.

 

 

 

 

 

 


Публикувано от:
Атанасова, Анелия
Ст.експерт информационно осигуряване