Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"

Публикувано на: Обявление Последна промяна
18.03.2019г. Вид на процедурата:
Единен европейски документ за обществени поръчки
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ESPD
Свързана преписка
18.03.2019г.