Текущи съобщения от раздел "Проекти"

Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
31.12.2022г. 26.11.2021г.

През учебната 2021-2022 г. 6 професионални гимназии в област Силистра участват в проект Ученически практики-2

Атанасова, Анелия изтегли
30.12.2023г. 26.08.2021г.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Атанасова, Анелия изтегли
30.11.2022г. 26.07.2021г.

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката - м.юли 2021 г.

Атанасова, Анелия изтегли
31.12.2022г. 21.05.2021г.

Стартира Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Атанасова, Анелия изтегли
Брой страници: 2