Адрес: 7500 Силистра ул."Шар планина" №75 Телефон: 086823958 БУЛСТАТ: 000566023 e-mail: rio_silistra@mon.bg

        РУО – Силистра е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование, която се управлява и представява от началник.

        Съгласно чл. 253 (2) от ЗПУО, устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и областите, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, издаден от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 13 от 7 Февруари 2017 г. Съгласно чл. 12. (1) от ПУФРУО според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.           

     Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО).

     Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК).

ИмеФамилияДлъжностТелефон / e-mailПриемно време
ГабриелаМитковаНАЧАЛНИК РУО0894419568; 086/823 954
ПепаЛазароваНачалник отдел "ОМДК"0894419566
ВаняИгнатоваСт.експерт по български език и литература0894419562
KaтяДженковаСт.експерт по математика0894419552
ИвелинаПетроваСт.експерт по обществени науки, гражданско образование и религия0894419555
СнежанаПеневаСт.експерт по природни науки и екология0894419603; 086/823 925
ФатмеОсманова-АтанасоваСт.експерт по чужд език и по майчин език0894419647
ИренаМариноваСт.експерт по приобщаващо образование0894419657
МарианаВълковаСт.експерт по предучилищно образование0894419553
МайяГригороваСт.експерт по професионалното образование и обучение0894419563; 086/823 925
ИливанЕтемСт.експерт по организация на средното образование0892247733; 086/823 925
ДинкоПорязовСт.експерт по организация на средното образование0894419592
ГеновеваДимитрова - КондоваНачалник отдел "АПФСИО"0894419560
АнелияАтанасоваСт.експерт информационно осигуряване0894419570; 086/822 345
ГерганаАнчеваГлавен счетоводител0894419559; 086/823 925
ГеновеваДимитрова-КондоваДлъжностно лице по защита на данните086823925
ЕлицаИлиеваСчетоводител0894419641; 086/823 925
ПавлинаКостадиноваГл.специалист - човешки ресурси0894419558; 086/823 925
МилкаЖелязковаТехнически сътрудник-домакин0894419557; 086/823 958
СтоянТомовИзпълнител шофьор0894419556